Táto webová stránka používa cookies. Cookies môže byť použitý pre marketingové, štatistické účely a priespôsobenie služieb individuálnym potrebám užívateľom. Používaním súhlasíte s použitím súboru cookies.
Hlavná stránka Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Článok I
Všeobecné ustanovenia

 
Spoločnosť AUTOPARTS s.r.o., (ďalej len „Dodávateľ“), Karpatská 2, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, výdajné miesto: Jesenná 8506, 080 05 Prešov, IČO: 53 315 499, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica v oddiely Sro, vo vložke číslo 41365/S, vydáva v súlade s právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“), ktorými upravuje vzťahy medzi dodávateľom a odberateľmi.
Odberateľom sa pre účely týchto VOP rozumie fyzická alebo právnická osoba oprávnená na podnikateľskú činnosť, ktorá vstúpila so spoločnosťou AUTOPARTS s.r.o. do záväzkových vzťahov, ktorých predmetom je predaj tovaru (prípadne iné plnenie ) spoločnosťou AUTOPARTS s.r.o..
Podmienky uvedené v týchto VOP sú súčasťou (písomných alebo ústnych) zmlúv uzatvorených medzi Dodávateľom a Odberateľmi a tvoria ich neoddeliteľnú súčasť.
VOP sú dostupné v sídle spoločnosti AUTOPARTS s.r.o. a na internetovej stránke http://www.nitech.sk/ . Dodávateľ má právo jednostranne meniť VOP najmä z dôvodov zmeny obchodnej politiky, zmeny vývoja na trhu alebo zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov. Zmenu a jej účinnosť oznámi Dodávateľ Odberateľom zverejnením vo svojich obchodných priestoroch a na svojej internetovej stránke. Za vyjadrenie súhlasu so zmenou VOP sa považuje najmä konkludentný prejav vôle Odberateľa spočívajúci vo vykonaní faktických alebo právnych úkonov, ktorými pokračuje v obchodnom vzťahu s Dodávateľom.
 Všetky vzťahy medzi Dodávateľom a Odberateľom, ktoré nie sú týmito VOP upravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
Článok II
Objednávanie tovaru

 
Tovarom sa rozumejú výrobky, ktoré sú zverejnené na internetovom katalógu Dodávateľa, alebo tovar, ktorý bol zabezpečený pre klienta na základe jeho osobitnej písomnej, telefonickej alebo emailovej požiadavky.
Dodávateľ na základe požiadavky Objednávateľa poskytne informačnú ponuku ústnou resp. písomnou formou (elektronicky) s definovaním podmienok poskytnutia dodania tovaru (výber tovaru, množstvo, cena, termín dodania), pričom táto ponuka nie je pre Dodávateľa záväzná, ale slúži len na informovanie Objednávateľa o návrhu riešenia jeho požiadavky. Objednávateľ sa na základe ponuky Dodávateľa rozhodne, či vykoná záväznú objednávku.
Objednávka môže byť vykonaná osobne, telefonicky alebo prostredníctvo katalógu dielov na internetovej stránke Dodávateľa, prípadne poslaná e-mailom na elektronickú adresu Dodávateľa uvedenú na internetovej stránke. Všetky prijaté objednávky, a to v akejkoľvek forme sú považované za záväzné a zároveň sú považované za návrh zmluvy uzatváranej na diaľku. Objednávateľ vykonaním svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito VOP.
 
Článok III
Kúpna cena a dodacie podmienky

 
Kúpna cena tovaru bude určená:
a) podľa aktuálnej cenovej ponuky Dodávateľa uvedenej v informačnej ponuke zaslanej Objednávateľovi na základe jeho požiadavky. Cenová ponuka je platná maximálne počas lehoty 7 dní od jej odoslania, ak nie je v cenovej ponuke uvedená iná lehota.
b) podľa aktuálnej cenovej ponuky Dodávateľa prístupnej registrovaným užívateľom v katalógu dielov na internetovej stránke spoločnosti www.nitech.sk
Dodávateľ si vyhradzuje právo zvýšiť cenu tovaru oproti cenám určených v bode a) a b) tohto článku v prípade preukázateľných zvýšení cien od svojich dodávateľov. V prípade zmeny ceny tovaru je Dodávateľ povinný Objednávateľa dodatočne o tejto skutočnosti vhodným spôsobom informovať a zistiť, či na objednávke trvá i v prípade zvýšenej ceny.
Objednávateľ je povinný uhradiť kúpnu cenu za dodaný tovar bezhotovostným prevodom na účet Dodávateľa uvedený na daňovom doklade alebo v hotovosti pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostného prevodu sa kúpna cena považuje za uhradenú okamihom pripísania príslušnej čiastky v prospech účtu Dodávateľa, uvedeného na daňovom doklade. Dokladom o platbe v hotovosti sa rozumie doklad z registračnej pokladne vystavený Objednávateľovi Dodávateľom. Kúpna cena za tovar, ktorý Dodávateľ na základe objednávky Objednávateľa dodá, je splatná do dátumu uvedeného na daňovom doklade, ktorý Dodávateľ Objednávateľovi vystaví, ak nie je nižšie uvedené inak.
V prípade, že Objednávateľ prekročí stanovenú dobu splatnosti a ocitne sa v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny alebo jej časti, je povinný zaplatiť popri zákonných úrokov z omeškania tiež zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý začatý deň omeškania.Ak Dodávateľ objednaný tovar nemôže dodať a ak sa s Objednávateľom nedohodli na náhradnom plnení resp. o náhradnom termíne dodania, je Dodávateľ povinný vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu Objednávateľovi do 7 dní od uplynutia lehoty na dodanie tovaru. Vrátením zaplatenej kúpnej ceny zanikajú akékoľvek ďalšie nároky Objednávateľa voči dodávateľovi.
 
Článok IV
Podmienky dodania tovaru

Objednávateľ má možnosť osobného odber tovaru na adrese sídla Dodávateľa uvedenej na internetovej stránke, a to v osobitne dohodnutý odberný deň a v hodinách od 8:00 do 17:00 počas pracovných dní.
Dodávateľ na základe dohody s Objednávateľom uvedenej v objednávke zabezpečí dodanie tovaru na dohodnutú adresu; ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, znáša náklady spojené s dodaním tovaru na adresu určenú Objednávateľom v celom rozsahu. Dodávateľ spolu s dodaným tovarom odovzdá Objednávateľovi dodací list, v ktorom bude uvedená identifikácia dodaného tovaru a jeho množstvo. Objednávateľ je povinný po skontrolovaní dodaného tovaru na dodací list čitateľne uviesť priezvisko preberajúceho, tento podpísať a potvrdiť tak prevzatie tovaru. Podpisom dodacieho listu Objednávateľ potvrdzuje, že tovar bol prevzatý neporušený a nepoškodený.
Nebezpečenstvo vzniku škody na tovare, zodpovednosť za zhoršenie, náhodné poškodenie, či stratu tovaru prechádza na Objednávateľa okamihom prevzatia dodaného tovaru. Objednávateľ nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny tovaru podľa daňového dokladu vystaveného Dodávateľom.
 
Článok V
Podmienky vrátenia tovaru

Objednávateľ je oprávnený vrátiť Dodávateľovi nepoužitý, kompletný a nepoškodený tovar, ktorý je v pôvodnom nepoškodenom obale a to v lehote 7 dní od dátumu prevzatia tovaru. Objednávateľovi vzniká nárok na vrátenie 100% kúpnej ceny.
 Dodávateľ ma právo odmietnuť prijatie vráteného tovaru, ktorý je v internetovom katalógu označený ako nevratný, originálne diely (OE), diely na osobitnú objednávku a elektrické diely. 
 U výmenných dielov sa kupujúcemu naúčtuje záloha za starý diel. Po vrátení starého dielu a uznaní bezchybovosti a kompletnosti sa kupujúcemu vráti záloha. Výmenné diely je nevyhnutné vrátiť v obale z nového dielu. Diel musí byť kompletný, nesmie byť fyzicky poškodený, očistený, zbavený prevádzkových kvapalín. Výmenný diel musí byť vrátený zo záslepkami ak dodaný diel Objednávateľovi záslepky obsahuje.
 
Článok VI
Zachovanie mlčanlivosti

 
Odberateľ a Dodávateľ sa zaväzujú, že informácie vyplývajúce z ich vzájomného obchodného styku, predovšetkým výšku poskytnutých zliav, prístupové údaje do internetového katalógu neposkytnú tretej strane a sú predmetom obchodného tajomstva a budú o daných skutočnostiach zachovávať mlčanlivosť.
 
Článok VII
Záverečné ustanovenia

Ak niektoré ustanovenia týchto VOP nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo platné alebo neskôr stratia účinnosť alebo platnosť, nie je tým dotknutá účinnosť a platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných / neplatných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu týchto VOP. Odoslaním objednávky potvrdzuje Objednávateľ, že akceptuje VOP v znení platnom k momentu odoslania objednávky.
Objednávateľ odoslaním objednávky udeľuje spoločnosti AUTOPARTS s.r.o. v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov súhlas na spracovávanie osobných údajov uvedených v objednávke. Za účelom ponúkania produktov Dodávateľa, zasielaní informácií o jej činnosti, a to aj elektronickými prostriedkami. Súhlas kupujúci udeľuje na dobu do jeho odvolania. Objednávateľ má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať.
Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 1.2.2022.